به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، نیمه نخست سال تحصیلی 94-93 تعداد 9 رشته جدید در دانشگاه اصفهان راه اندازی شد.

از میان رشته های جدید شش رشته در مقطع کارشناسی ارشد و سه رشته در مقطع دکتراست.

اقتصاد انرژی، مدرسی معارف اسلامی با گرایش منابع اسلامی، مدیریت تکنولوژی، بیومکانیک، مهندسی ورزش و مهندسی صنایع از رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و آموزش عالی، سلولی مولکولی و «علم اطلاعات و دانش شناسی» در مقطع دکترا است.

این رشته ها در راستای ماموریت و رسالت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و مطابق با برنامه انسان سنجی و نیازسنجی برنامه توسعه دانشگاه ها راه اندازی می شود و دانشگاه اصفهان بدنبال اخذ مجوز راه اندازی چند رشته جدید دیگر از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.