به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، رسول زرگرپور استاندار اصفهان در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی كه پیرامون نقش رسانه ملی در ارتباط با حقوق شهروندان برگزار شد؛گفت: رسانه صدا و سیما به عنوان یك پدیده ظاهر شده است كه دو بعد كمیت و كیفیت را می توان در آن مشاهده كرد.

رسول زرگرپور كمیت را نشان از میزان مخاطبینی دانست كه این رسانه می تواند جذب نماید و كیفیت را اثر گذاری برنامه ها با هدف ساخت آن عنوان كرد.

وی اعتماد به رسانه را از عوامل مهم و اساسی در جذب مخاطبین عنوان كرد و افزود: این امر باعث می شود كه جذب مخاطب وسیعتر ، اثرگذاری كاملتر و اهداف رسانه بارز تر صورت پذیرد.

استاندار اصفهان در ادامه اضافه كرد: برای رسیدن به این مهم صدا و سیما باید با مخاطبین صادق باشد و با گزینشی عمل نكردن اعتمادها را افزایش دهد.

وی با تاكید بر اینكه رسانه ملی باید با مردم هماهنگ باشند و با جامعه حركت كند، افزود: رسانه ی ملی نباید قیم مردم و خط دهنده ی به زندگی آن ها باشد بلكه باید همراه مردم و پاسخگوی سلایق تمام مخاطبین بوده و به نحو مطلوب فرهنگ سازی نماید .

مدیر ارشد استان با اشاره به اینكه اگر نیاز مخاطبین برآورده شود ، به تعداد آن ها نیز اضافه می گردد ، افزود: صدا و سیما باید نیازهای مخاطبین را از طریق پ‍ژوهش های علمی و كارشناسی، شناسایی و در این راستا اقدام به جذب مخاطبین كند.

وی در ادامه با تاكید بر اینكه رسانه ها نباید در برنامه های خود گزینشی عمل نمایند؛ افزود: رسانه ها باید بدانند كه متعلق به 75 میلیون نفر هستند كه باید همه ی سلایق را به نحوی پاسخگو باشند.

زرگرپور با بیان اینكه خوشبختانه در صدا و سیمای مركز اصفهان سعی شده است كه این مسائل مورد توجه قرار گیرد، تصریح نمود: اگر توجه بیشتری به مخاطبین شود مخاطبین صدا و سیمای مركز اصفهان از تعداد فعلی نیز بیشتر خواهد شد.

وی با تاكید بر اینكه نباید صدا و سیما در بیان اخبار به صورت گزینشی عمل نمایند، افزود: باید مدیران صدا و سیما به بعد ملی برنامه ها نیز توجه نماید.

استاندار اصفهان در ادامه یادآور شد: صدا و سیمای مركز اصفهان در ارائه برنامه های ترویج و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف عملكرد مطلوبی داشته و در این ارتباط از موفق ترین شبكه های استانی بوده است .

زرگرپور با تاكید بر اینكه صدا و سیمای مركز اصفهان باید در بخش صیانت از حقوق شهروندی بیشتر كار كند؛ اظهار كرد: صدا و سیما می تواند تاثیر زیادی را بر روی مخاطب داشته باشد كه باید این موضوع را نیز مد نظر قرار دهد.