به گزارش سرویس ورزشی برنا، بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا و بانوان مقرر شد مسابقات قهرمانی کشور شنا به تفکیک در رده های سنی ۱۲-۱۱ سال و ۱۴-۱۳ سال جهت توسعه كمی و كیفی شنای كشور برگزار شود. به همین منظور مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذكور اقدام فرمائید.

تعداد افراد اعزامی ازهراستان:
الف) سرپرست: ۱ نفر برای هر رده سنی، سرپرست تیم باید دارای کارت داوری بوده و در کادر داوری همکاری نماید. (اعزام سرپرست بعنوان داور الزامی است)
ب) مربی: ۱ نفر برای هر رده سنی
ج) ورزشکار: ۶ نفر در رده سنی ۱۲-۱۱ سال و ۷ نفر در رده سنی ۱۴-۱۳ سال
حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار و داور ۱۸ نفرخواهد بود.
محل وزمان اجرای مسابقات:
رده سنی متولدین ورود به اردو شروع مسابقات پایان مسابقات خروج به اردو محل برگزاری زمان اعلام آمادگی تیم ها
۱۴-۱۳ سال (دختران) ۷۹-۱۳۷۸ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۴/۱۲/۹۲ ساعت ۱۷ ۱۳۹۲/۱۲/۵ ۶/۱۲/ ۱۳۹۲ بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۹۲/۱۲/۶ تهران- استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی حداکثر تا تاریخ ۹۲/۱۱/۲۰
۱۲-۱۱ سال (دختران) ۸۱-۱۳۸۰ بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۶/۱۲/۹۲ ساعت ۱۷ ۱۳۹۲/۱۲/۷ ۱۳۹۲/۱۲/۸ بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ ۹۲/۱۲/۸ ساعت ۱۶
محل برگزاری و اسکان شناگران:
محل برگزاری: تهران- مجموعه ورزشی آزادی- استخر قهرمانی آزادی