مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین روز چهارشنبه، 16 بهمن ماه ساعت 10 صبح در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.

آقایان محمود خسروی وفا ، غفور کارگری و حمید علی صمیمی سه نامزد پست ریاست این فدراسیون هستند.