به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت های دوومیدانی قهرمانی کشور آقایان در مواد، 100 ، 200 ، 400 ، 800 ، 1500 متر، پنج هزار، پرش طول، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه و در بخش بانوان در مواد 100،200،400، 800 ، پرتاب وزنه ، پرتاب دیسک و پرش طول برگزار خواهد شد.

بر اساس بخشنامه این رقابت ها، هر استان مجاز به حضور 5 ورزشکار مرد و دو ورزشکار زن و هر دوومیدانی کار مجاز به شرکت در دو ماده است اما در یک ماده از هر استان محدودیتی ندارد.

در صورتی که ورزشکاران در یک کلاس کمتر از 4 نفر باشند به صورت ادغام و امتیازی انجام خواهد شد، اما در دوها ادغام صورت می گیرد، لیکن امتیازی نخواهد بود.