رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملکشاهی گفت: بیابان زدایی سومین چالش مهم، جامعه جهانی در قرن 21 است و همواره بهره برداری از منابع طبیعی به عنوان مهمترین راهبرد و توسعه پایدار و از مؤلفه های مقابله با بیابان زدایی می توان نام برد.

امید شفیعی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملکشاهی در مصاحبه با خبرگزاری برنا در ایلام، با اشاره نامگذاری امروز به نام روز جهانی بیابان زدایی اظهار کرد: بیابان زدایی سومین چالش مهم، جامعه جهانی در قرن 21 است و همواره بهره برداری از منابع طبیعی به عنوان مهمترین راهبرد و توسعه پایدار و از مؤلفه های مقابله با بیابان زدایی می توان نام برد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملکشاهی افزود: بیابانی شدن بعضی از مناطق ناشی از عدم پتانسیل تولید بیولوژیک در منطقه، پایین بودن رطوبت نسبی، مقدار بارندگی کم، پراکنش نامناسب، تبخیر شدید و تغییرات دمای شبانه روزی و بادهای موسمی فرساینده و فعالیت های انسانی و بهره برداری ناپایدار از منطقه است.

وی در ادامه افزود کنترل پدیده بیابان زدایی نیازمند همه جانبه قوای سه گانه نظام، حضور ومشارکت همه جانبه مردم وعزم ملی دانست.
 
شفیعی در پایان تصریح کرد: بیابان همیشه نباید به صورت معضل نگریسته شد چرا که در موارد بسیار زیادی دارای مزایای است که می توان از لحاظ اقتصادی بسیار مهم قلمداد شود.