به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، "مروارید" استاندار ایلام د رهمایش روز خانواده و تکریم از بازنشستگان با تشریح این خبر گفت: باید واحد ارتباط با بازنشستگان در دستگا های اجریی و واحدهای صنعتی برای استفاده از تجربیات گرانقدر این عزیزان ایجاد شود.

"مروارید" افزود: می توان فعالیت های غیر تصدی گری دستگاه ها را با توجه به تجربیات گرانقدر بازنشستگان در اختیار این عزیز قرار داد که هم اشتغال زایی ایجاد شود و هم از این ظرفیت بازنشستگان استفاده بهینه را صورت داد.
 
نماینده عالی دولت در استان خاطر نشان کرد : در گذشته رسم بر این بوده که پدر خانواده حرفه و شغلی خود را به فرزندانمی آموخته و فرزندان جای او را می گرفتند اما در حال حاضر در دستگاه های اداری و اجرایی بدین صورت نیست و فرد پس از طی دوران خدمت خود بازنشسته می شود.

وی ادامه داد: فرهنگ گذشتگان ما بدین صورت بود که هیچ گاه کار و تلاش را رها نمی کردند و از نظر فکری فرزندان را برای انجام کار کمک می کردند و بازنشستگی به معنی امروزی خود وجود نداشته و تا زمان مرگ این فعالیت ها ادامه داشته است.

نماینده عالی دولت در استان ادامه داد: در حال حاضر نیز افراد پس از فارغت از خدمت بازنشسته شده و از مستمری های بازنشستگی استفاده می کنند و دولت موظف است برای کارکنان بازنشسته خود مسائل رفاهی و خدمات درمانی و سلامت را در نظر بگیرد.

استاندار ایلام با تأکید بر استفاده از تجربیات و تخصص بازنشستگان خاطر نشان کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که بازنشستگان عزیز بعد از فراغت از کار بتوانند فعالیت های خود را ادامه دهند و از این فرصت برای فعالیت های اقتصادی بهره ببرند و باید از تجربه و تخصص بازنشستگان استفاده بهینه صورت گیرد.

مهندس مروارید اظهار داشت: همان طور که در گذشته بازنشستگان در خانواده و در همه ی عرصه ها محور بودند باید این فرهنگ را در حوزه فعالیت های اداری و اقتصادی نیز ادامه دهیم و بازنشستگان در زمینه تجربیات و تخصص های خود فعالیت های اقتصادی خود را ادامه دهند تا جامعه را به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کند.