به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام،"عسكری" معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری ایلام از طرحهای توالی همزمان جنگل صالح آباد، جام مهران، جنگل کاری سنواتی و جنگل کاری حاشیه جاده بازدید كرد.
 
در این بازدید مهندس آذرکردار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با تشریح چشم انداز طرحهای مذكور گفت: باتوجه به اینکه شهرستان مهران د رجبهه جنوبی ورود ریزگردها به کشور قرار دارد به تلطیف هوا و کاهش ریزگردها کمک نموده و همچنین شهرستان مهران خروجی مرز کشور در بحث آب ها یزیرزمینی می باشد و با کارهای صورت گرفته در زمینه آبخیزداری و آبخوانداری باعث کنترل هرزآبها و تقویت سفره های آب زیرزمینی خواهد شد.

در ادامه نیز دکتر عسکری معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری ایلام گفت امسال چیزی در حدود 6 هزار هکتار نهالکاری صورت گرفته که در واقع رقم بی نظیری است و قطعاً طی چند سال آینده سهمی که شهرستان مهران در توسعه جنگل دارد حتماً نقش پر رنگتر و بارزتری خواهد بود و اثرات آن در تقلیل دمای هوای شهرستان مهران و کاهش گرد و غبار بسیار با اهمیت خواهد بود.