به گزارش خبرنگار برنا از خراسان شمالی، رییس فدراسیون شمشیربازی در حكمی مجید فرهادی را به عنوان سرپرست هیات شمشیربازی خراسان شمالی منصوب كرد.

در این حكم آمده است:
بنا به پیشنهاد اداره كل ورزش و جوانان خراسان شمالی، به موجب این حكم آقای مجید فرهادی به سمت سرپرست هیات شمشیربازی خراسان شمالی منصوب می‌شوید.

امید است با اتكا به خداوند مننان و استفاده بهینه از تجربیات ارزنده جامعه شمشیربازی آن استان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

مجید فرهادی پیش از این به عنوان دبیر هیات شمشیربازی استان فعالیت داشت. پیش از این مجید جودت پایه گذار شمشیربازی در خراسان شمالی ریاست هیات شمشیربازی استان را بر عهده داشت.