مشاور کانون ازدواج آسان جوانان خراسان شمالی در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا از خراسان شمالی اظهار داشت: با توجه به اینکه جوانان عصر حاضر در جریان شبکه های متعدد رسانه ای و تاثیر پذیری از الگوهای آنان قرار دارند و در همین راستا نیز از دریافت معیارهای صحیح انتخاب همسر به طور موثر بهره مند نشده اند، در حال حاضر ضرورت دارد تا جوانان از مشاوره های قبل ازدواج بهره گیری کنند.

علی غلامی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مراجعه کنندگان با این کانون از طیف مردان مجرد در شرف ازدواج هستند تا از مشاوره های قبل از ازدواج بهره گیری کنند، بیان داشت: اغلب آن‌ها دغدغه انتخابی درست مبتنی بر معیارهای منطقی و صحیح را دارند.

وی عنوان کرد: این کانون نیز در قالب ارائه مباحث روانشناسی و تشریح الگوهای دینی، این طیف از مراجعه کنندگان را راهنمایی می کنند تا آن‌ها بتوانند بر پایه معیارها و انتخاب‌هایی صحیح و منطقی تصمیم گیری کنند.

وی خاطر نشان کرد: نتایج بسیاری از این راهنمایی های انجام گرفته به مراجعه کنندگان بسیار مثبت بوده اند.

در عین حال، غلامی عنوان کرد: علی رغم اینکه سن ازدواج در جوانان بالاتر رفته است و بلوغ اجتماعی، فکری، جسمی و عاطفی نیز به همان میزان در جوانان رشد کرده است، گفت: با این وجود، هنوز شاهد این هستیم که روحیه مسئولیت پذیری در طیف مردان مجرد در شرف ازدواج کمرنگ است و به خانواده پدری خود وابستگی دارند.

وی تقویت روحیه مسئولیت پذیری توسط والدین در مردان مجرد را بسیار حائظ اهمیت دانست و گفت: تشکیل زندگی مستقلانه، تعادل در وابستگی را می طلبد تا مسئولیت پذیری در وجود اشخاص رشد کند.