به گزارش خبرگزاری برنا ازخراسان‌شمالی،مدیر كل‌ كتابخانه های عمومی استان در جلسه شورای هماهنگی كتابخانه‌های عمومی در محل استانداری بجنورد، اظهار داشت: تعداد كتابخانه های روستایی از یک به 18كتابخانه افزایش یافته است.

علی رحیمی ‌گفت: از این تعداد كتابخانه روستایی تعداد هفت باب در سال 89 راه اندازی شد و 21باب در حال حاضر درحال ساخت است.

وی افزود: تعداد كتابخانه های روستایی در شهرهای خراسان‌شمالی شامل فاروج3، شیروان3، جاجرم1 و اسفراین 2كتابخانه است.

رحیمی عنوان كرد: كتابخانه های نهادی درفروردین 89، 26مورد بوده است كه این تعداد در فروردین ماه امسال به41مورد افزایش یافته است.

وی همچنین از افزایش‌ كتابخانه های مشاركتی به تعداد 21مورد خبر داد و تأكیدكرد: مجموع كتابخانه های خراسان‌شمالی در فروردین ماه سال گذشته 26مورد بوده است كه این تعداد در فروردین ماه امسال به62كتابخانه افزایش یافته است.

رحیمی با اشاره به اینكه بالغ بر 25درصد مساجد و حسینیه ها دارای كانون و كتابخانه هستند گفت: تعداد كتابخانه های استان در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته 138درصد رشد داشته است.

مدیركل كتابخانه های عمومی خراسان‌شمالی تصریح كرد: در 14اردیبهشت امسال سند نهضت مطالعه مفید با هدف دستیابی به جایگاه ممتاز درجهان از نظر سرانه مطالعه و مطالعه مفید در افق 1404در شواری فرهنگی كشور به تصویب رسید.

علی رحیمی گفت: ما باید در استان كمیته دایمی نهضت مطالعه مفید را تشكیل دهیم ومدیران دستگاه‌ها عضو آن هستند.

مدیر كل كتابخانه های عمومی استان گفت: خراسان‌شمالی از نظر جایگاه مطالعه دارای جایگاه سوم كشوری است و از لحاظ مطالعه در فضای اینترنتی، خراسان‌شمالی جایگاه سوم را در كشوربه خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینكه 28برنامه در سند نهضت مطالعه مفید وجود دارد تصریح كرد: امیدواریم با اجرای این برنامه ها و این سند، سرانه مطالعه در خراسان‌شمالی افزایش یابد.

همچنین استاندار خراسان‌شمالی اظهار داشت: صداوسیما نیز باید برای گسترش فرهنگ مطالعه دربین مردم كمك كند زیرا صداوسیما در این زمینه نقش اصلی را برعهده دارد.

ابوطالب شفقت یادآور شد: بایدكتاب و كتابخوانی با اجرای سند مطالعه مفید و نهضت كتابخوانی به یك فرهنگ عمومی تبدیل شود و موضوع كتابخوانی فرهنگ سازی شود.

مهندس شفقت تأكید كرد: ما نیازمند دانایی هستیم و مؤلفه اصلی دانایی و دانش، داشتن كتابخانه است.

استاندار خراسان‌شمالی در پایان اطرنشان کرد: بایداز مردم نیز برای ساخت كتابخانه‌ كمك گرفته شود و همچنین در روستاهای اطراف كتابخانه هایی برای استفاده مردم ساخته شوند.