به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان اظهار داشت: این نهاد در ارایه به موقع صورت حساب عملکرد بودجه اعتبارات هزینه ای سال89 جزو 10دستگاه برتر از سوی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان معرفی شد.

سعید بحرینی با اشاره به 124میلیارد ریال اعتبارات اختصاص یافته سال گذشته به این سازمان افزود: با مشارکت کارکنان حوزه مالی اداره کل و ادارات شهرستانی در تهیه و تنظیم و تسریع در ارایه عملکرد هزینه کرد این اعتبارات بدون واخواهی صورت حساب، با ارسال تقدیرنامه ای از سوی خزانه استان بهزیستی خراسان شمالی یکی از 10 دستگاه برتر در این زمینه معرفی شد.

همچنین در مراسمی از کارکنان حوزه مالی سازمان با اهدا لوح و هدیه تجلیل شد.