به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان‌شمالی،  مدیر عامل شركت گاز استان اظهار داشت: در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، همه ارگان ها و سازمان ها مؤظف هستند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

حسین تقی‌نژاد افزود: مبالغ گازبها كه در حال حاضر از مشتركان دریافت می‌شود مستقیما به خزانه داری كل كشور واریز می‌شود و از آن طریق سهم مردم، صنعت و دولت برداشت می‌شود، بنابر این هرگونه عدم همكاری در پرداخت به موقع قبض‌گاز در نهایت به ضرر كمك گیرندگان این قانون می‌شود.

تقی نژاد بیان كرد: طبق این قانون تاپایان سال93 قیمت انرژی باید به 75درصد قیمت صادراتی آن برسد واین مهم تحقق نمی‌گردد مگر با بهینه سازی مصرف انرژی.

تقی نژاد اشاره کرد: نظارت سازمان مسكن وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی وشهرداری ها در اجرای مبحث 19 ساختمان بسیار مهم می‌باشد زیرا بارعایت این قانون درساختمانهای درحال ساخت می‌توان كاهش چشمگیرمصرف انرژی را شاهد بود.

مدیرعامل شركت گاز خراسان‌شمالی افزود: مطابق ماده121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شركت بهینه سازی مصرف سوخت نسبت به تهیه مشخصات فنی ومعیارهای مصرف انرژی در فرآیندهای تولید 11صنعت پرمصرف اقدام نمود و واحدهای صنعتی می‌بایست با تشكیل واحد انرژی وبا نظارت موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی كشور نسبت به اجرای كامل استانداردهای مربوطه اقدام نمایند. 

در استان خراسان‌‌شمالی 76درصد مصرف گاز مربوط به صنعت ونیروگاه می‌باشد.