به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان‌شمالی، كوهنورد بجنوردی موفق به فتح قله 7105 متری شد.

در این صعود كه به مدت 12 روز به طول انجامید امان الهن بهنیا تنها نماینده استان قله 7105 متری كوژنفسكایا در تاجیكستان را فتح كرد.

پس از این صعود وی عازم صعود به قله سامانی خواهد شد كه در فاصله 16 كیلومتری قله كوژنفسكایا قرار دارد.

وی صعود به قلل لنین با ارتفاع 7134 متر و خانتنگری با ارتفاع 7001 متر ارتفاع را در كارنامه خود دارد.