به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان شمالی، كارگاه آموزشی روش تحقیق با حضور اعضای كانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان بجنورد با حضور 21 نفر در محل این دبیرخانه با هدف گسترش فعالیت های پژوهشی و آشنایی بیستر اعضای فعال در مساجد با شیوه های جدید تحقیقات میدانی و پژوهش برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با حضور محمدزاده کارشناس ارشد پژوهشگری مراحل انجام پژوهش میدانی و کتابخانه ای برای شرکت کنندگان ارائه شد.

گفتنی است کارگاه آموزشی روش تحقیق از نیمه دوم دیماه در شهرستان های خراسان شمالی آغاز شده و تاپایان دیماه ادامه خواهد داشت.

از بین شرکت کنندگان این کارگاه منتخبان برای شرکت در دوره های تکمیلی معرفی می شوند.