به گزارش خبرگزاری برنا ازمشهدمقدس، حمید ضمیری، شهردار منطقه ثامن مشهد با بیان اینکه در حال حاضر به املاک قدیمی که بین 75تا 150مترمربع است، اجازه نوسازی داده می شــود، گفت: بد نیســت اهالی بدانند که هرچه مساحت عرصه بیشتر شود، امکان دادن مجوز و پروانه ساخت هم بسیار بیشتر می شود؛ برای مثال برای ملکی 75 مترمربعی ما فقط مجوز ساخت 60مترمربع را میدهیم، اما اگر اهالی بخواهند همین ملک را چندطبقه بسازند، نیاز اســت که ملکشان را با همسایه ها تجمیع کنند و عرصه بزرگتــری فراهم بیاورند وگرنه امکانش را نخواهند داشت.

وی ادامه داد: در مورد مجوزهــای اقامتی هم باید گفت کــه در منطقه ما اهالی زیادی، منزل خــود را به هتل آپارتمان تبدیــل کرده اند که برای بهبود شرایط و رسیدن به حد استاندارد، قانون را در این زمینه هم تغییر داده ایم. با قوانین جدیــد اهالی میتوانند در صورت تمایل، هتل آپارتمان خود را در عرصه های 350 تا 500 مترمربعی بنا کنند.

ضمیری افزود: ما برای خرید املاکی که در مسیر معابر و فضاهای عمومی قرار دارد، نیاز به 2هزارمیلیارد تومان اعتبار داریم، اینجا مالکان میتوانند به اســتناد ماده واحده، در صورت نیاز به تعمیرات از ما مجوز تعمیرات بگیرند؛ البته به این املاک برای نوســازی هم مجوز میدهیم که شرایطش تاحدودی دشوارتر است