به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد مقدس، رضا عبدالملكی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی در نشست شورای سیاست گذاری نمایشگاه اله سیت 90 که با حضور شهردار و فرماندار مشهد و جمعی از معاونان شهردار مشهد برگزار شد اظهارداشت: کمیته شهر الکترونیک در راستای تحقق این امر با محوریت شهرداری مشهد و ارایه خدمات شهری به صورت الکترونیکی تشکیل می شود.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به نقش برگزاری این گونه نمایشگاه ها در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه فناوری اطلاعات وفراگیر شدن این امر در سطح جامعه اظهار داشت: برگزاری این گونه نمایشگاه ها بستر را برای حضور مردم در اجرایی شدن دولت الکترونیک در سطوح مختلف فراهم می کند.

وی با اشاره به دستاوردهای فناوری اطلاعات در توانمندی کشور به منظور سرعت بخشیدن در اجرایی شدن کارها گفت: نمایشگاه فناوری اطلاعات وشهر الکترونیک فرصت مناسبی برای نمایش توانمندیهای استان در بحث فناوری اطلاعات است تا دراین راه بتوانیم فاصله خود را با دنیا بدست آورده وبراساس آن ادامه راه خود راترسیم کنیم.
عبدالملکی همچنین برگزاری نمایشگاه اله سیت رافرصت مناسبی برای تبیین خدمات الکترونیکی دولت برای مردم عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به حضور شرکت های دولتی وخصوصی در نمایشگاه فناوری اطلاعات وشهر الکترونیک(اله سیت90)اظهارداشت: در این نمایشگاه بخش دولتی این فرصت را خواهد داشت تا علاوه بر نمایش فعالیتهای خود در بخش خدمات الکترونیک ، فعالیتها و توانمندیهای بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهد.

وی از انعقاد تفاهمنامه همکاری بین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری به عنوان رییس کارگروه پیشخوان الکترونیک دولت با شهرداری مشهد برای ارائه خدمات شهرداری در 180 دفتر پیشخوان دولت در سطح شهر مشهد در حاشیه نمایشگاه اله سیت امسال خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به ایجاد سالن دولت الکترونیک در این نمایشگاه افزود: ایجاد دولت الکترونیک ازجمله الزمات دنیای امروز است که براین اساس وبا برگزاری این گونه نمایشگاه ها می توان بستر رابرای علاقه مندی وحضور بیشترمردم در تحقق این امر فراهم کرد.