به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمدعارف عارفی، فرماندار تایباد در جلسه كمیته برنامه ریزی شهرستان تایباد با اشاره به ظرفیت های شهرستان تایباد، بر استفاده صحیح از این ظرفیت ها توسط دستگاه های اجرایی شهرستان تاكید كرد.

وی گفت: استفاده صحیح از ظرفیت های مختلف شهرستان گامی بلند در راه تحقق شعار جهاد اقتصادی و حفظ منابع ملی است و تمام دستگاههای اجرایی باید تلاش كنند تا پروژه های مصوب كمیته برنامه ریزی شهرستان در زمان مقرر انجام و اعتبار آن به طور كامل جذب شود.

فرماندار تایباد همچنین با اشاره به شهرستانی بودن برنامه ریزی برای بودجه، تعیین اولویت و اهمیت برنامه را از مهمترین امتیازات بودجه امسال در شهرستان ها عنوان كرد.

عارفی با تاكید بر برنامه ریزی دقیق و صحیح مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان در جذب اعتبارات گفت: در مورد عدم جذب اعتبار توسط دستگاه های اجرایی اغماض نخواهد شد و دستگاهی كه نتواند بودجه تخصیص یافته به پروژه ها را به موقع جذب كند و موجب برگشت خوردن اعتبار از شهرستان شود به رسانه ها معرفی خواهد شد.