به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، رییس فرودگاه سمنان گفت: این دوره آموزشی با حضور10دانشجوی خلبانی، بالن و پاراموتور در رشته های بالن، پاراموتور، پروازهای مدل و گلایدر و هواپیما، پاراموتور در فرودگاه سمنان برگزارشد.

كاپیتان احمدرضا محسنیان با بیان اینكه این مانور آموزشی با هدف نمایش توان آموزشی مركز علوم و فنون هوایی كشور انجام شد، افزود: با توجه به آغاز پروازهای مسافربری در آینده نزدیك درفرودگاه سمنان، با برگزاری این دوره آموزشی توان این فرودگاه نیز ارزیابی شد.