به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، از آموزشیاران برتر شهرهای سمنان، مهدیشهر و سرخه تجلیل شد.

مدیر نهضت سوادآموزی استان، درمراسم تقدیر از این آموزشیاران، روش تدریس و پیگیری برای جذب سوادآموزان، داشتن طرح درس و فعالیت های ویژه سوادآموزی برای شناسایی افراد واجد شرایط در روستاها را علل موفقیت آموزشیاران برتر عنوان كرد.

بهروز نداف گفت: بر اساس سرشماری نفوس و مسكن سال 85، 6 هزار بی سواد در استان شناسایی شدند كه بیش از دو هزار و 500  بیسواد دركلاس‌های آموزشی شركت كردند و برای سوادآموزی دو هزار بی‌سواد دیگر برنامه ریزی شده است تا جشن پایان بیسوادی افراد زیر50سال تا پایان سال90برگزار شود.