به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، محسن سمنانی، حسن شکارالهی، حسن اشرف، محمدرضا ادهم و محمد تقی ابراهیمی به عنوان اعضای اصلی حائز آرای مردم سرخه شدند.

همچنین کبری غلامی سرخه و حسین سبحانی به عنوان اعضای منتخب علی البدل شناخته شدند.