به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، محمدرضا رحیمی در نشست با فعالان اقتصادی استان سمنان با بیان این مطلب افزود: میان مردم و رییس جمهوری پیوندی خدایی مستقر شده است كه نتیجه صداقت آقای احمدی نژاد است.

وی با بیان اینكه هدف از این نشست تعامل با صنعتگران و بخش خصوصی است، افزود: دستیابی به نحوه اداره كشور توسط دولت و بخش خصوصی به ویژه اتاق های بازرگانی و تعاون باید در اینگونه دیدارها حاصل شود.

رحیمی با اشاره به اینكه دولت به تنهایی قادر به اداره كشور نیست، اظهار داشت: حجم عظیمی از توانایی‌ها در بخش خصوصی نهفته است پس باید بین دولت و بخش خصوصی اتحاد وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینكه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان شجاعت رییس جمهوری و دولت خدمتگزار است، تصریح كرد: اگر یارانه ها همچنان پرداخت می شد در سال های آینده اقتصاد كشور دچار ركود می شد.

رحیمی خاطر نشان كرد: پیش از این در كشور یارانه فروشی صورت می گرفت و آینده كشور مشخص نبود.

وی با اشاره به اهتمام دولت در رسیدگی به مشكلات مردم و فعالیت مستمر ستاد هدفمندی یارانه ها، گفت: اجرای این قانون در كشور در گام های اول ممكن است كمی با رنج همراه باشد پس همگی باید دولت را یاری كنند.

معاون اول رییس جمهوری پس شنیدن برخی مشكلات صنعتگران استان سمنان و اشاره به اینكه مشكلات كمبود آب و نقدیگی در این استان باید با تدابیری مرتفع شود، اظهار داشت: طبیعت استان سمنان شجاعت پروری است و رییس جمهوری كه از فرزندان همین خاك است بهترین نمونه آن محسوب می شود.