به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان،حمید یزدانی گفت: بر این اساس در حال حاضر باروی این بنا در اطراف دو كوشك چشمه علی دامغان در مراحل پایانی مرمت و احیا قرار دارد.

وی با یادآوری اینكه با گمانه زنی های انجام شده در سال گذشته، بقایای 11 متر از باروی باغ چشمه علی در ضلع غربی محوطه نمایان شد، افزود: قدمت این بارو به دوره قاجار بر می گردد.

یزدانی با اشاره به اینكه بر اثر گذشت زمان، این بارو تخریب شده است، گفت: با نمایان شدن مسیر بارو و احیای آن، بخش مهمی از عناصر تاریخی مجموعه باغ چشمه علی دامغان در حال احیاست.

مجموعه تاریخی چشمه علی در 30 کیلومتری شمال دامغان متشکل از بناهای تاریخی و باغ پیرامون آن به همراه چشمه جوشان است.

دو بنا در چشمه علی دامغان به صورت كوشك وجود دارد که یکی مربوط به دوره صفویه و دیگری در دوره قاجار ساخته شده است.