به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، مهندس حمیدرضا ترحمی معاون بهره‌برداری شركت برق منطقـه‌ای سمنـان از تعـویض و بهینـه سـازی سیستم های تنظیم كننده ولتاژ اتوماتیك ترانس های فوق توزیع 3 پست 63کیلوولت در استان سمنان خبر داد.

ترحمی گفت: سیستم تنظیم كننده ولتاژ اتوماتیك در پست های 63کیلوولت آرادان، بسطام و صنعتی شرق1، قدیمی بودند و عملكرد نامناسبی داشتند كه با نصب سیستم جدید، تنظیم ولتاژ به صورت اتوماتیك انجام می شود.
 
وی همچنین بهبود وضعیت ولتاژ خروجی تحویلی در سطح 20كیلوولت را از دیگر مزایای این سیستم برشمرد.

معاون بهره برداری شركت برق منطقـه ای سمنـان با تأكید بر اینكه تا پایان سال دو دستگاه دیگر در پست های 63سرخه و شاهرود2، نصب و راه اندازی می شود، هزینه اجرای این پروژه را 600میلیون ریال عنوان كرد.