به گزارش خبرنگار برنا در سنندج، دفتر خبرگزاری برنا در استان کردستان با حضور آقایان بذرپاش معاون رییس جمهور و ریاست سازمان ملی جوانان،کرمی سرپرست محترم خبرگزاری برنا، شهبازی استاندار  استان کردستان و احمدی مدیریت امور جوانان استان کردستان دفتر خبرگزاری برنا در کردستان افتتاح شد.