به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ در هفتمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مقرر گردیده کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از ملی و استانی در خارج از محدوده شهرها به تأیید کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی رسیده و نیز پروژه‌های واقع در داخل محدوده شهرها با طرح‌های جامع منطبق گردند.

در این جلسه محسن اسماعیلی، مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی گفت: اغلب پروژه‌های عمرانی توسط دستگاه‌های خدمات رسان نظیر آب، برق، گاز، نفت و راه نظیر خطوط ریلی، بزرگراه‌ها، کمربندهای شهری، انتقال گاز و نفت در سطح عمدتاً ملی احداث می‌گردد که گاهاً بدون کمترین دخالت استان صورت می‌پذیرند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر ممکن است پروژه‌هایی دیگر در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورد تصویب قرار گیرند که در مجاورت این پروژه‌ها بوده و یا با آنها تلاقی داشته باشند که این امر تحقق پذیری طرح‌ها را کاهش می‌دهد.

اسماعیلی تصریح كرد: با توجه به وظایف کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی، تأثیرگذاری اینگونه پروژه‌های اجرایی و عمرانی در نحوه تصمیم گیری برای پروژه‌های دیگر در جلسات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و افزایش ضریب تحقق پذیری این طرح‌ها، باید کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از ملی و استانی در خارج از محدوده شهرها به تأیید کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی رسیده و نیز پروژه‌های واقع در داخل محدوده شهرها نیز با طرح‌های جامع منطبق گردند.