به گزارش خبرگزاری برنا از فارس دكتر احمدزاده در جلسه كمیسیون حفاظت از آب كه با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان و كارشناسان و صاحب نظران دانشگاهی در حوزه آب استان برگزار شد بر ضرورت استمرار نگاه دانش بنیان مدیران در مدیریت مصرف آب در استان فارس تأكید كرد و گفت: باید قبول كنیم كه كشاورزی سنتی در استان هنوز صبغه صنعتی پیدا نكرده كه لازمه تحقق این مهم، حركت در راستای دانش بنیان کردن كشاورزان و بهره وران حوزه كشاورزی استان است.

استاندار فارس با بیان اینكه بر اساس مشاهدات و نتایج علمی حاصل از تحقیقات جامعه دانشگاهی، در استان فارس مشكل بحران آب وجود ندارد بلكه آنچه موجب نگرانی شده بحران مصرف آب در استان است اظهار داشت: باید با یك نگاه علمی بر پایه آموزش نیروی انسانی بتوانیم این بحران را برطرف کنیم.

احمدزاده با بیان اینكه اگر مصرف همین میزان آب ذخیره شده در پشت سدها و سایر منابع آبی موجود در استان را بتوانیم به نحو مطلوبی مدیریت كنیم، با كم ترین میزان خسارت می‌توانیم از بحران خشكسالی عبور كنیم اظهار داشت: در حال حاضر حجم ذخیره سازی آب در پشت سدهای استان بیش از 3 میلیارد متر مكعب است كه با یك مدیریت مصرف صحیح و آموزش نیروی انسانی می تواند نیاز استان در بخش كشاورزی استان را برطرف كند.

نماینده عالی دولت در استان فارس در این جلسه گره كور مسائل حوزه آب در این استان را، فقدان بستر مناسب برای آموزش نیروی انسانی عنوان كرد و افزود: با اجرای طرح جامع بهره وری آب و آموزش 300 هزار بهره ور در حوزه كشاورزی می توان شاهد تحولات مطلوبی در این زمینه بود.

استاندار فارس در این جلسه مدیران دستگاه های اجرایی را مكلف كرد تا در كمیته ای متشكل از اساتید دانشگاه، سازمان جهاد كشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، هواشناسی، آب منطقه ای و نماینده اتحادیه‌های فعال در حوزه دامپروری، زراعی و باغی پیش نویس طرح جامع بهره وری آب در استان فارس را با هدف بهبود مدیریت مصرف آب در این استان آماده و در جلسه بعد ارائه کنند.

یادآور می شود متوسط میزان بارندگی در سال جاری در استان فارس تنها یك میلیمتر گزارش شده كه نسبت به میزان بارندگی در زمان مشابه سال گذشته 100 درصد كاهش را نشان می دهد.