به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، دکتر سید فرهادسجادی در نخستین سفر شهرستانی خود در جمع مردم آباده اظهار داشت: بزرگترین سرمایه هر منطقه منابع انسانی است که باید این مهم در تمام نقاط کشور و به خصوص استان فارس به عنوان یک عامل اصلی برای توسعه جدی گرفته شود.
 
وی افزود: نگاه دولت به خدمت رسانی و توسعه در کشور یک نگاه عدالت گرایانه است چراکه در طول تاریخ همواره توسعه در کشورهای جهان سوم از مرکز شروع می شود.

سجادی ادامه داد: باید شرایطی آماده کرد که سرمایه گذاران فرصت ایجاد اشتغال و پیشرفت را فراهم کنند.

سرپرست استانداری فارس تأکید کرد: باید کشور را به سمت جذب سرمایه گذاری پیش ببریم .

سجادی با اشاره به ویژگی مدیران در دولت نهم و دهم مبنی بر مردمی بودن آن ها تصریح کرد: رییس جمهور بهترین خصلت را برای مدیر بودن، نوکری می داند.