به گزارش خبرگزاری برنا از قم، مهدی توکلیان با بیان اینکه توسعه فرهنگی نیاز به زیرساخت های مختلفی دارد، اظهار کرد: در صورتی توسعه فرهنگی صورت می گیرد که پیش از آن توسعه سیاسی و اقتصادی محقق شود که توسعه فرهنگی نیز نیازمند تدوین نقشه مهندسی فرهنگی است و از آنجا که اقتدار فرهنگی، اقتدار حقیقی است، بدون اقتدار فرهنگی، اقتدار سیاسی و نظامی کافی نیست و تاثیر ندارد.

وی تصریح کرد: بدین منظور نیازمند طراحی الگوی جامعه و فراگیر فرهنگی که همان مهندسی فرهنگی است هستیم تا از این مسیر طراحان امکان مهندسی و برنامه ریزی های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را بر پایه فرهنگ دینی بدست آورند.

توکلیان تهاجم فرهنگی را از ضرورت و دلائل اصلی تدوین نقشه مهندسی فرهنگی دانست و افزود: نقشه مهندسی فرهنگی نقش اساسی در برخورد فعال با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن دارد، زیرا می تواند نقاط ضعف، آسیب ها و تهدیدهای فرهنگی را مشخص کرده و با ارایه راهکارها هجوم دشمن را خنثی کند.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: با تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان قم، بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نیز منظم شده و تمامی فعالیت های مرتبط با حوزه فرهنگ در استان قم هدفمند حرکت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: نقشه مهندسی فرهنگی استان قم به‌زودی تدوین شود و پس از تایید و تصویب شورای فرهنگ عمومی استان قم، نقشه مهندسی فرهنگی توسط تمامی ادارات، نهادها، سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی اجرایی شود.