به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان، این کنفرانس توسط اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، واحد آموزش مدیریت توسعه و سرمایه انسانی آموزش مداوم دانشگاه و با همکاری مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور در سنندج برگزار شد.

در این کنفرانس مطالب و موضوعات علمی از سوی سخنرانان به مدت سه روز ارائه می‌شود که مطالب ارائه شده در روز اول شامل اصول کلی مدیریت بخش اورژانس بیمارستانی، ثبت اطلاعات در پرونده بیماران اورژانس، نقش مدیریت پرستاری در بخش اورژانس و مهارت‌های ارتباطی در اورژانس بود.

امنیت و مدیریت خشونت در بخش اورژانس بیمارستانی، شاخص‌های اولویت دار بخش اورژانس، تریاژ در بخش اورژانس و مرور دستورالعمل وزارتی، آمار اورژانس‌های بیمارستانی، ارتقای سیستم رسیدگی به شکایت و تریاژ در حوادث غیرمترقبه از موضوعات قابل ارائه در روز دوم برگزاری این کنفرانس است.

در روز سوم هم فاکتورهای کمی شلوغی اورژانس، فضای فیزیکی بخش اورژانس، مدیریت تخت‌های بستری، رویکرد نوین در اورژانس و آمادگی بیمارستان‌ها در بحران توسط اساتید ارائه می‌شوند.
 
این کنفرانس منطقه‌ای با حضور سه استان غربی کردستان، کرمانشاه و همدان در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد.