مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت:در حال حاضر از نحوه مدیریت و نظارت در برخی باشگاههای خصوصی رضایت ندارم و باید این وضعیت بهبود یابد.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان کرمانشاه؛مجتبی جوهری در جمع مدیران باشگاههای خصوصی کرمانشاه با اعلام این مطلب اظهار کرد:واگذاری امور از جمله ورزش به بخش خصوصی یکی از سیاست های دولت است که در استان کرمانشاه ما نیز این هداف را دنبال خواهیم کرد.
وی با اشاره توان بخش خصوصی و باشگاهها در امر توسعه ورزش،افزود:باشگاههای بخش خصوصی باید با رعایت قانون توان خود در این زمینه را نشان دهند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه،در ادامه با اشاره به برنامه های این اداره کل در واگذاری امورات به بخش خصوصی اظهار کرد؛به زودی پروژه های ورزشی در دست اجرای این اداره کل طبق شرایط اعلام شده در قانون بودجه سال 1393 برای اتمام و بهره برداری به بخش خصوصی و افراد حقیقی واگذار خواهد شد.