به گزارش خبرگزاری برنا از چرام؛ رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان چرام بر حمایت نخبگان ساکن در روستاها تاکید کرد.

سیدمحمد تقوی در نشست روستاهای دوستدارکتاب اظهار کرد: به منظور گسترش عدالت و توسعه فرهنگی در روستاها، حمایت از اقدامات انجام شده و پیشنهادهای نو و ابتکاری در حوزه كتاب و كتابخوانی و توجه دادن مردم و نهادهای روستایی به اهمیت کتاب، جشنواره روستاهای دوستار کتاب به صورت رقابتی اجرا می شود.

وی افزود: روستاها ارکان اصلی توسعه فرهنگی واقتصادی محسوب می شوندوباید نخبگان روستایی را شناسایی و حمایت کرد.

وی با بیان اینکه باید نخبگان روستایی را کشف و زمینه بروز خلاقیت آنها را فراهم کنیم افزود: در صورت توان امکاناتی را در اختیار این سرمایه های گرانقدر قرار می دهیم.

تقوی با اشاره به اساسنامه جشنواره روستاهای دوستدار کتاب تاکیدکرد: با توجه به اهمیت کتابخوانی و شناسایی نخبگان روستایی بخشداران و دهیاران زمینه جشنواره را فراهم آورند .