به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، محمد بحرینی با تاکید بر جایگاه و نقش آمار در تصمیم گیری‌ها و ویژگی‌های آماری جامعه افزود: مقوله برنامه ریزی و آمار علمی است که در یک فرآیند اصولی و منظم تمامی اطلاعات و داده‌ها را جمع آوری، تجزیه و تحلیل، مرتب و در نهایت استخراج می‌شود.

وی با بیان اینکه نتایج به دست آمده از برنامه ریزی‌های دقیق برای تصمیم گیری‌های کلان به‌کارگرفته می‌شود، اظهار داشت: بدون داشتن آمار و اطلاعات هیچ گونه برنامه ریزی امکان پذیر نبوده و موفقیتی حاصل نمی‌شود.