به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، براساس حكم استاندار لرستان، مسعود رستمیان به عنوان مدیركل جدید حراست استانداری لرستان منصوب شده است.

پیش از این محمد شعیبی مدیركل حراست استانداری لرستان را برعهده داشت كه با حكم بازوند، رستمیان جانشین شعیبی در حراست استانداری شده است.

سرپرست حوزه استاندار و مدیركل حراست استانداری مركزی از جمله سوابق مسعود رستمیان است.