به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، در مسابقات کورس سوارکاری کشور که در مجموعه سوارکاری شهرستان آبادان برگزار شد.

حسن بزن بیرانوند چابکسوار شایسته لرستانی، دو عنوان اولی ویک عنوان دومی بشرح ذیل کسب کرد

در کورس اول با اسب لبخند نفر اول

در کورس دوم با اسب شیان شاه نفر دوم

در کورس سوم با اسب گرین لرستان نفر اول