به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مركزی  گفت: درآمدهای وصولی استان شامل درآمدهای عمومی و ملی در 4 ماهه سالجاری بالغ بر 3095.8 میلیارد ریال می باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.3 درصد افزایش داشته است. 

حسن میرزاخانی با بیان این موضوع كه از رقم فوق بالغ بر 1998.7 میلیارد ریال مربوط به درآمدهای عمومی استان در4 ماهه سالجاری كه توسط دستگاههای اجرائی از محل درآمدهای عمومی به تفكیك درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، درآمدهای حاصل از فروش كالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و تخلفات، درآمدهای حاصل از مالكیت دولتی و سایر درآمدهای متفرقه وصول گردیده است، گفت: میزان وصولی درآمدهای ملی در استان طی مدت مزبور بالغ بر 1097.1 میلیارد ریال می‌باشد كه نسبت به 3 ماهه گذشته سالجاری 43.8% افزایش یافته است.

دبیر كارگروه درآمد و تجهیز منابع استان مركزی اظهار داشت: اداره كل امور مالیاتی استان با 92.3% سهم از وصول درآمدهای عمومی استان در 4 ماهه مزبور شامل درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم مالیاتی به ارزش 1844.2 میلیارد ریال را وصول كرده و رتبه اول وصولی در بین سایر دستگاههای اجرائی استان را كسب نموده است.

درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم در 4 ماهه سالجاری بالغ بر 1056.5 میلیارد ریال می‌باشد كه 57.3% كل درآمدهای مالیاتی استان را در این دوره شامل می‌گردد، همچنین درآمدهای حاصل از وصول مالیاتهای غیرمستقیم استان در همین مدت كه فقط شامل مالیات بر كالاها و خدمات به میزان وصولی 787.7 میلیارد ریال است، با سهم 42.7% از كل درآمدهای مالیاتی استان را شامل می‌گردد.

میرزاخانی اظهار داشت: برای تحقق 100درصدی وصول درآمدهای عمومی استان در راستای رسیدن به اهداف مفاد بند(س) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین افزایش قابل ملاحظه ارقام پیش بینی درآمدهای استان نسبت به سال گذشته در پیوست قانون بودجه سال 1392، می بایست تلاش دستگاههای اجرائی وصول كننده منابع درآمدی استان در وصول اینگونه درآمدها مضاعف گردد.

همچنین ایشان بیان كردند میزان وصولی سایر دستگاههای اجرائی بجز اداره كل مالیاتی و ردیف سایر درآمدها از كل وصولی های استان در مدت مزبور بالغ بر 147.4 میلیارد ریال و با سهم 7.4% می باشد. ناحیه انتظامی منطقه مركزی و اداره كل ثبت اسناد و املاك استان به ترتیب با حجم وصولی 108.3 میلیارد ریال و 28 میلیارد ریال در این مدت، در اولویتهای بعدی حجم وصولی درآمدهای عمومی استان قرار دارند.