به گزارش خبرگزاری برنا از اراک استاندار مرکزی گفت: براساس بخشنامه وزیر کشور اختیارات مربوط به نصب و عزل بخشداران به استانداران تفویض شد.
 
محمد حسین مقیمی افزود: این امر در راستای تمرکز زدایی، ارتقایتوانمندی های مدیریتی استان ها و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها و بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه و به استناد تبصره ذیل ماده 6 مصوبه سال 1377 شورایعالی اداری صورت گرفته است.
 
ایشان مهمترین شرایط انتخاب بخشداران براساس این بخشنامه را قبول داشتن سیاستهای دولت تدبیر و امید با نگاهی اعتدالی و به‌دور از افراط و تفریط، اهتمام به رویکرد توسعه ای وزارت کشور، عدم بازنشسته بودن، دارا بودن شرایط احراز مشاغل و ... عنوان کرد و افزود: اولویت در انتصاب بخشداران نیروهای شاغل در مجموعه وزارت کشور است، ضمن اینکه در شرایط مساوی از ایثارگران استفاده خواهد شد.