به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران و به نقل از روابط عمومی شركت شهرك‌هـای صنعتی استان، مهندس گوهردهی درباره صدور ضمـانت بانكی برای واحـدهای صنعتی مستقـر در شهرك‌هـای صنعتی مازندران گفت: شركت شهرك‌هـای صنعتی مازندران با همكاری صنـدوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك نسبت به تأمین وثیقه برای آن‌دسته از صاحبان صنایع كه برای دریافت تسهیلات خود با مشكل تأمین وثیقه مواجه هستند همكاری می کند.

مدیرعامل شركت شهرك‌های صنعتی مازندران با اشاره به اینكه این حركت دولت در راستای حمایت از واحدهای صنعتی به‌منظور برطرف شدن مشكل آنها صورت گرفته است افزود: تاكنون تعداد 55واحد صنعتی نیازمند به تسهیلات كه توان تأمین وثیقه را نداشته اند از سوی شركت شهركت‌های صنعتی مازندران به صندوق ضمانت صنایع كوچك معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: مدارک واحدهای صنعتی متقاضی تسهیلات، باید پس از ارایه مستندات و تكمیل پرونده، برای تأمین وثیقه به صندوق ضمانت ارسال شود تا نسبت به حل مشكل آنها و صدور ضمانت بانكی اقدامات لازم صورت گیرد.