به گزارش خبرنگار برنا از هرمزگان، علینقی صالحی گفت: طی استقرار مدل تعالی و بر اساس جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، این سازمان موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی در سطح کشور شد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای مدل‌های تعالی در سازمان به عنوان عامل پویایی ضروری است، اظهار داشت: اجرای طرح تعالی به عنوان ابزاری جهت شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود در سازمان و نیز برنامه ریزی اهداف سازمان است و باعث توجه به نیازها و انتظارات همه ذی‌نفعان سازمان خواهد شد.
 
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی هرمزگان، اجرای مدل طرح تعالی سازمانی از اول سال 91در این سازمان آغاز و طی آن دوره‌های آموزشی با مدل تعالی، تربیت ارزیاب بر اساس این طرح برای اعضای گروه‌ها و تیم‌های طرح برگزار شده است و این سازمان در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی در سطح کشور شد.