به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، هم‌زمان با دهم اردیبهشت ماه سالروز ملی خلیج فارس یك دوره مسابقه پیامكی با عنوان «به نظر شما علت نامگذاری روز ملی خلیج فارس چه بوده است؟» طراحی، و پاسخ مربوطه در 3 گزینه پیشنهاد شده بود
این گزارش می‌افزاید در نظر است به 3نفر از كسانی‌كه جواب صحیح خود را به پیامك 10000114761 ارسال نمایند جوائزی اهداء گردد.
در بخشی از این گزارش آمده است به همین مناسبت در كلیه ادارت تابعه اوقاف هرمزگان بنرهائی به میمنت این روز خجسته طراحی و نصب شده است.