به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، محمد احمدی اراضی اختصاص داده شده به این محصول را 100 هکتار با عملکرد هفت تن در هر هکتار عنوان کرد.

به گفته احمدی، سطح زیرکشت سیر در سال گذشته 100 هکتار با میزان برداشتی 650 تن بوده و دلیل افزایش میزان برداشتی آن در سال زراعی امسال نسبت به سال گذشته انجام عملیات به زراعی و بهبود عملکرد در واحد سطح است.

در کشت سیر در بشاگرد تنها از کود حیوانی استفاده می شود و هیچ گونه استفاده از سموم و کودهای شیمیایی مشاهده نشده است.

سیر برداشت شده از بشاگرد از نوع "سیر قرمز" است که کاشت آن از اوایل مهرماه تا آبان و برداشت نیز از نیمه اول اردیبهشت تا خرداد ادامه دارد.