به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، مدیر کل شیلات استان ضمن بازدید از بندر صیادی کوهستک مشکلات و مسائل این بندر صیادی را بررسی و با رئیس شیلات منطقه و همچنین مدیریت این بندر صیادی دیدار کردند و ساخت مسجد بندر صیادی کوهستک با حمایت خیرین را در برنامه های اجرای این منطقه قرار دادند.

رفع نواقص این بندر صیادی از قبیل پوسیدگی ها و فرسودگی ها، استمرار در برگزاری جلسات هیات امنا، تجهیز شناورهای نطقه به سامانه کنترل تردد آنلاین و ... از مهمترین برنامه های مطرح شده در این جلسه بود.

محبی همچنین در بازدید از مراکز تکثیر میگو و همچنین مزارع پروش میگو این مناطق گفت: شهرستان سیریک با دارا بودن یک مرکز تکثیر در خود شهرستان و همچین 3 مرکز تکثیر در کوهستک توانسته در سال جاری و از ابتدای فصل تکثیر میگو بیش از 60 میلیون قطعه بچه میگو تولید داشته باشد.

سید پرویز محبی در رابطه با بندر صیادی کوه مبارک نیز گفت: تکمیل وساخت اسکله این بندر صیادی، محوطه سازی، تعمیرعلائم هشدار دهنده ی بازوهای موج شکن از مهمترین برنامه های آتی این بندر صیادی خواهد بود.

وی در دیدار با صیادان جاسک، عدم استفاده از ادوات صید غیر مجاز، اهمیت شیلات در توسعه شهرستان جاسک و سواحل مکران، رفع مشکلات صیادان آب های راه دور، توسعه صید فانوس ماهیان، تقویت و توانمند سازی تعاونی های صیادی، نصب سامانه آنلاین کنترل تردد شناورها و تلاش در راستای توسعه مکران از مهمترین مسائل شیلاتی جاسک خواند.

محبی افزود: جاسک نیز با دارا بودن سه مرکز تکثیر توانسته بیش از 25 میلیون قطعه تولید بچه میگو داشته باشد.

مدیرکل شیلات هرمزگان و هیئت همراه پس از بازدید از بندر صیادی گوگسر و حضور در بین صیادان آن منطقه و بررسی مسائل و مشکلات آنها با کارکنان و پرسنل شیلات شهرستان جاسک نیز دیدار کردند و به حل مسائل و مشکلات آنها پرداختند.