به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، نجاتی زاده افزود: استفاده از قابلیت‏ها، توانایى‏ها، تجربیات و مهارت‏هاى نیروى انسانى روستائیان از جمله زنان روستایى و با استفاده از تجمع سرمایه‏هاى اندک خود آنها و نیز حمایت تکمیلى در قالب طرح‏هاى اعتبارى دولت به آنها، می تواند در توسعه اقتصادی نقش موثری داشته باشد.

وی با بیان اینکه بدون حضور زنان ساختار اقتصادى خانواده نمى‏تواند پایدار باشد، افزود: فعالیت و مشارکت زنان روستایى در فعالیت‏هاى اقتصادى در قالب ساختار نظام‏یافته تعاونى‏ها با حمایت طرح‏هاى اعتبارى مثل صندوق اعتبارات خرد، گامى در راستاى کارآفرینى، اشتغال‏زایى و نیز کاهش هزینه‏هاى تولید و افزایش درآمد خانوار است.

مشاور استاندار در امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان با بیان اینكه زنان روستایی به عنوان پر تلاش ترین قشر جامعه انسانی، نقش اساسی در تامین رفاه، امنیت و توسعه اقتصادی خانواده و روستا ایفاء می کنند، افزودند: توجه بیشتر مسئولان استانی در امر برنامه ریزی های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی در تامین اعتبارات صندوق های خرد زنان روستایی باشد.

وی در پایان گفت: گسترش خدمات مالی و تقویت بنیه اقتصادی زنان روستایی به منظور فراهم ساختن زمینه های مشارکت هر چه بیشتر و افزایش بهره وری آنها در مدیریت، تصمیم گیری و اجراء در سطح خانواده و جامعه روستایی می تواند دسترسی این قشر را به سایر نهادها و عوامل تولید بیشتر کند و می تواند موجب تقویت تشکل های زنان در بخش های مختلف جامعه شود.

وی با بیان اینكه صندوق های خرد روستایی با هدف اهمیت بهبود وضعیت اقتصادی استان، کاهش بیکاری، از بین بردن نابرابری های اجتماعی و کاهش فقر در مناطق روستایی ارتقای سطح رفاه خانوارها و توانمندی زنان روستایی ایجاد شده اند.