حسین رنجبر با اشاره به ساعت جمع آوری زباله ها در شهر بندرعباس گفت: از مرداد ماه جاری طرح جمع آوری زباله ها از ساعت 9 شب تا 6 صبح می باشد . 

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان،وی تصریح نمود: این شیوه جمع آوری زباله ها با همکاری شرکت های پیمانکاری که اخیرا برنده مناقصه شده اند آغاز گردیده است .

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس تصریح نمود: از شهروندان خوب بندرعباس انتظار می رود به ساعت جمع آوری زباله ها توجه نمایند تا بتوانیم با مشارکت شما شهروندان متعهد، زیباسازی شهر را به حد مطلوب برسانیم.