اولین جلسه مجمع گروه های آموزشی با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش ،معاون آموزشی، کارشناسان آموزشی و تمامی معلمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، رئیس اداره آموزش و پرورش دراین جلسه اظهار داشت: نقش گرو ه های آموزشی در پیشبرد اهداف آموزشی بسیار چشمگیر است و برای رسیدن به این هدف نیاز به برداشتن قدم های محکم تر در مسیر آموزشی، جدی گرفتن گرو ه های آموزشی می باشد.
 
هانی معلمی افزود: نقش معلم در دوره ابتدایی در نزد دانش آموزان بسیار مهم است و جایگاه والایی دارد و نیاز به اهمیت معلم ،و نظر او اجتناب ناپذیر است.
 
وی تاکید کرد:سرگروه آموزشی را از بین کسانی انتخاب کنیدکه خلاق ، با برنامه، با ابتکار و توانمند باشد، سرگروه آموزشی می تواند با ابتکارو نو آوری هم آموزش را و هم یاد گیری را تسهیل ببخشد.
 
رئیس اداره آموزش و پرورش بیان داشت:اهمیت دوره ابتدایی و حساسیت این دوره در نظام آموزشی بسیار مهم است و سرنوشت دانش آموز در این دوره تعیین می شود .