شاهی زاده گفت: کشاورزی حفاظتی یکی از اهداف جهاد کشاورزی برای پایداری حاصلخیزی خاک وحفظ منابع آب وخاک اراضی است .

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،مهندس شاهین شاهی زاده افزود:سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به توسعه کشاورزی حفاظتی توجه جدی داشته است. ودر سال گذشته نیزبیش از 50 دستگاه ادوات کشاورزی در استان توزیع گردیده ونیز حدود دوهزارهکتار از اراضی زراعی هر ساله به این نوع کشت اختصاص می یابد.

شاهی زاده ازنتایج کشاورزی حفاظتی به حفظ منابع مواد آلی خاک وبقایای گیاهی،حفظ ساختمان وموجودات زنده خاک ( در نتیجه عملکرد مطلوب محصول به مرور سالهای انجام عملیات کشاورزی حفاظتی)، کاهش تردد ماشین،کاهش مصرف انرژی (سوخت) وکاهش مصرف آب ،اشاره نمود .

وی ابراز داشت:در این نوع از کشاورزی عملیات خاک‌ورزی وتردد ماشین کاهش می‌یابد، بقایای محصول قبلی با تناوب زراعی مناسب روی زمین حفظ می شود ومیزان مصرف آب نیز تاحدود زیادی کاهش می یابد.

رئیس اداره فناوریهای مکانیزه جهادکشاورزی هرمزگان تاکید نمود:سوزاندن بقایای گیاهی مزارع وباغات برابر بانابودی مواد آلی ومعدنی وموجودات زنده خاک و کاهش حاصلخیزی وآسیب جدی به محیط زیست است. واضافه نمود: این بقایا نقش بسیارموثری در تامین مواد مغزی ،حفظ رطوبت ، ساختمان خاک وبستر بذردر کشت محصول دارند ومیزان مورد نیاز آن می بایست در مزارع نگه داشته شود.

مهندس شاهی زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اختصاص اعتبارات به این بخش اشاره کرد و افزود:تسهیلات خرید انواع خاکورزهای مرکب با انجام سه مرحله از خاکورزی همزمان وانواع خاکورزهای چیزل ،ساقه خردکن ها ودستگاه های کشت مستقیم بذر هم اکنون در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.