محبی از ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان سیریک در زمینه های شیلاتی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سید پرویز محبی در دیدار با فرماندار شهرستان سیریک با اشاره به جایگاه شیلات در این شهرستان گفت:شهرستان سیریک هم در زمینه آبزی پروری هم در زمینه صید و صیادی می تواند جایگاه قابل قبول و مطلوبی را در جنوب کشور به خود اختصاص دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه بیشترین مرکز تکثیر پرورش میگو استان در شهرستان سیریک قرار دارد گفت: امید است این شهرستان در آینده ای نزدیک بتواند به قطب این صنعت تبدیل شود و به موازات آن با توسعه مزارع پرورش میگوی خود بتواند به جایگاه مطلوب شهرستان در زمینه پرورش میگو نیز دست یابد.

محبی جذب سرمایه گذاران در زمینه های شیلاتی به ویژه آبزی پروری را از رویرکرد های مهم شیلات در این شهرستان خواند.

گفتنی است مدیر کل شیلات هرمزگان در ادامه این سفر با آبزی پروران و صیادان این منطقه دیدار کردند و به بررسی و حل مسائل آنها پرداختند.

یادآور می شود بازدید از بندر صیادی کوهستک از توابع شهرستان سیریک و گفتگو با صیادان این منطقه از دیگر برنامه های اجرا شده مدیرکل شیلات هرمزگان در سفر به شهرستان سیریک بوده است.