به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، طی ابلاغی از سوی مهندس فرشچی موحد؛ با توجه به تخصص و سوابق ارزنده ی فاطمه كاظمی به عنوان نخستین مشاور بانوان و خانواده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان منصوب شد.

ریاست سازمان در متن حكم انتصابی آورده است:

با عنایت به صورت جلسه انتخابات بانوان مورخ 25/8/1391 بدینوسیله با حفظ وظایف، امید است در راستای تكالیف كار گروه امور بانوان در انجام امور موفق و موید باشید.

لازم به ذكر است؛ فاطمه كاظمی به طور هم زمان كارشناس اداره برنامه ریزی و توسعه صنعتی، معدنی و نماینده پروفایل ایمنی شیمیایی سازمان در استان است، كارشناس مسوول محیط زیست سازمان، مدرس دانشگاه پیام نور و كارمند نمونه استانی سال 1390 را نیز در كارنامه كاری خویش داراست.