به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مقاله دکتر علیرضا اسفندیاری‌مقدم با عنوان "سواد اطلاعاتی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر برای روابط عمومی های نوین در جامعه اطلاعاتی" برای ارایه در کنفرانس بین المللی ارتباطات سازمانی کشور آمریکا پذیرفته شد.

وی در این مقاله تأکید می کند که حرفه روابط عمومی در حال گذر از سنتی به نوین است.
اسفندیاری مقدم با اشاره به جامعه اطلاعاتی به عنوان یکی از پیامدهای فناوری اطلاعات، مفروض می دارد که روابط عمومی ها می توانند در دسترسی و اشتراك اطلاعات نقشی بی بدیل داشته باشند.

در ادامه این مقاله آمده است که سواد اطلاعاتی به مثابه یك راهكار نوین برای روابط عمومی نوین قلمداد می شود و در این رهگذر، برای تحقق کارکردهای روابط عمومی ها در جامعه اطلاعاتی، عملیاتی کردن مؤلفه های سواد اطلاعاتی و در واقع، باسواد اطلاعاتی شدن در مسیر روابط عمومی نوین، برخی مهارت ها و دانش مورد نیاز هر یك از آنها مورد اشاره قرار می گیرند.

بر اساس این گزارش، مقالات ارایه شده در این همایش که با همکاری Corporate Communication International (CCI) و Baruch College/CUNY در شهر نیویورک طی روزهای هفتم تا دهم ژوئن سال 2011برگزار می شود، در مجله معتبر Corporate Communication: An International Journal منتشر خواهد شد.

اسفندیاری مقدم در حال حاضر به عنوان مشاور رییس و مدیر اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان مشغول به فعالیت است و در کارنامه علمی خود بیش از 10مقاله آی اس ای و چندین و چند مقاله علمی و پژوهشی و کتاب تالیفی و ترجمه ای دارد.

وی در سال 1389به عنوان نفر دوم برگزیده بخش جوان جشنواره بین المللی فارابی انتخاب شده است.