به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، کریم مطهری در کارگروه برنامه ریزی تحول اداری استان همدان اظهار داشت: با پیوستن دستگاه های اجرایی به شبکه دولت خدمات رسانی به مراجعان سریع تر انجام می شود.

وی با اشاره به افزایش میزان رضایتمندی از دستگاه های استان نسبت به سال گذشته، گفت: میزان رضایتمندی از دستگاه های اجرایی استان همدان نسبت به مدت مشابه شش و 14 صدم درصد افزایش داشته است.

مطهری اظهار داشت: با وجود اینکه برخی دستگاه ها نیز رشدی نداشته و آمار آنها منفی است، اما در مجموع استان همدان با افزایش 10 امتیازی در این زمینه روبروست.

وی با بیان اینکه دستگاه هایی که در زمینه جلب رضایت مردم موفق عمل کرده اند، تجلیل خواهند شد، خاطرنشان کرد: از سال 83 مرکز آمار ایران برای ارزیابی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به این دستگاه ها پرسش نامه هایی را طراحی کرده و در اختیار استان ها قرار می دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان ادامه داد: در سال جاری در مجموع 62 دستگاه جامعه آماری استان همدان را تشکیل دادند و 9هزار و 292 نفر از 9 شهرستان استان همدان در این طرح شرکت کرده و به پرسش نامه های مربوط به این دستگاه ها پاسخ دادند.

وی تأکید کرد: 74 و چهار صدم درصد شرکت کنندگان در این آمارگیری مرد و 25 و شش صدم درصد زن بودند.

مطهری در پایان بیان داشت: شهرستان های همدان و ملایر با بیشترین جمعیت، بیشترین نمونه و شهرستان فامنین با کمترین جمعیت، کمترین نمونه از این جامعه آماری را به خود اختصاص داد.